പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
image 70
 • S6 Unitary LL.B (Regular & Supplementary) Degree examination (2011 scheme) Nov 2018 - Scrutiny of answer scripts
     20.03.2019 12:18 PM
 • List of Examiners showing the details of their Name, College, and Amount ; towards the Remuneration/TA/DA for Revaluation of answer books of B.A/B.Sc./B.Com/M.A/M.Sc/ M.Com /IDE Examinations, from Joint Registrar I (Exam) office (2011 onwards). All examiners are requested to come and collect their cheques from the office of the JR I Exam along with their ID proof, at the earliest. (Contact No. 0471 2386281).
     19.03.2019 10:48 AM
 • “Five Lectures on Money” prepared from the five lectures delivered by Prof. Mark Lindley (USA; Visiting Professor, Dr. Baba Saheb Ambedkar University, Aurangabad) has been released by the Hon. Vice Chancellor of Kerala University Prof. V P Mahadevan Pillai on 15/03/2019 at 4.40 pm, in the presence of IQAC Director Prof. Simon Thattil, Honorary Director of the Centre Prof. Abdul Salim and the students
     18.03.2019 04:43 PM
 • Department of Sociology, University of Kerala is organising a National Symposium on Friday, 22, March 2019 in the Seminar Hall, Department of Economics. Dr. Rajni Palriwala, Professor of Sociology, Delhi School Economics will speak on "Gender Displacements - Women's-place Making in Modernity
     18.03.2019 04:32 PM
 • 3 Day international seminar on “Secularism, Democracy and Nation Building :Nehru’s Vision and Philosophy “ organized by Department of Political Science from 19-21 March 2019
           18.03.2019 04:05 PM
 • List of Examiners showing the details of their Name, College, and Amount ; towards the Remuneration/TA/DA for Reavaluation of answer books of B.Tech. Examination, from Joint Registrar I (Exam) office (2011 onwards). All examiners are requested to come and collect their cheques from the office of the JR I Exam along with their ID proof, at the earliest. (Contact No. 0471 2386281).
     16.03.2019 05:45 PM
 • Department of History, University of Kerala, Kariavattom is organizing National Seminar on ‘History of Kerala: Society and Law’ and Dr.K.K.Kusuman Commemoration Lecture on 18 March 2019.
     15.03.2019 05:36 PM
 • Music Festival "Swararaga Sudha" at H.H. Maharani Parvathy Bai Memorial Auditorium
        12.03.2019 11:49 AM
 • B.Arch Degree Courses (2008 scheme) - Improvement of sessional marks after Completion of the Course
        07.03.2019 04:29 PM
 • Applications are invited for admission to twenty eight days long Certificate Course on ‘Agro-Ecology : Action Research and Education’ offered by University of Kerala, as part of the NEXTFOOD project supported by European Union H2020 in collaboration with Welthungerhilfe (WHH), Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).
     07.03.2019 02:14 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.488 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 19162      21 മാര്‍ച്ച് 2019 09:58 PM