പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
NIRF RANKING
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala ഫയല്‍ അദാലത്ത് 2021 DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates For the Students ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526674
 • International Seminar on RECENT BIOCHEMICAL APPROACHES IN THERAPEUTICS -VIII
        17.01.2022 12:08 PM
 • Ph.D COURSE WORK EXAMINATION, DECEMBER 2021 SESSION TIMETABLE
     17.01.2022 11:59 AM
 • കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കേരളസർവകലാശാലയിൽ സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണം.
  17.01.2022 11:47 AM
 • Details of Students Admitted in UG/PG Programmes under the ODL mode for the Academic Session 2021-22.
     15.01.2022 03:14 PM
 • Swayam - Massive open online course : Educational Psychology
     15.01.2022 02:40 PM
 • THREE DAY NATIONAL WEBINAR ON SOCIAL CONSEQUENCES OF COVID 19 ON INDIAN SOCIETY
     07.01.2022 06:58 PM
 • Ph.D Entrance Examination Results 2021
     07.01.2022 05:22 PM
 • RANK LIST OF LIBRARY ASSISTANTS ON CONTRACT BASIS IN THE UNIVERSITY INSTITUTES OF MANAGEMENT
     30.12.2021 04:56 PM
 • Seats reserved for the employees to one year Post Graduate Diploma Course in Molecular Diagnostics conducted by the Inter University Centre for Genomics and Gene Technology (IUCGGT), Department of Biotechnology, University of Kerala, Kariavattom, Thiruvananthapuram
     21.12.2021 04:31 PM
 • The Department of Russian, University of Kerala invites applications for admission to the Integrated Diploma Course in Russian and Certificate Course in Russian (one year) for the year 2022.
        20.12.2021 02:50 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  10.786 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 88204  
   27 ജനുവരി 2022 03:00 PM