പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Academic Calendar MBA (full time) programme (2022-2024 batch) - Academic Calendar 2022 - 2024
     24.11.2022 04:45 PM
 • Applications invited for the Admission to the Post Graduate Diploma Course in Molecular Diagnostics conducted by the Inter University Centre for Genomics and Gene Technology (IUCGGT), Department of Biotechnology, University of Kerala, Kariavattom
     23.11.2022 04:46 PM
 • Applications are invited for the admission to the Post Graduate Diploma in Palaeography and Conservation of Manuscripts conducted by Oriental Research Institute & Manuscript Library, University of kerala, Kariavattom
        23.11.2022 04:43 PM
 • Academic Calendar - Five Year MBA (Integrated) 2022 scheme (2022-2027 batch)
     22.11.2022 05:19 PM
 • List of Candidates provisionally selected for the award of University Merit Scholarship(UMS) 2021-2022 for various UG courses
     22.11.2022 05:09 PM
 • 'National Workshop on Tools and Techniques in Plant Science Research' organized by the Department of Botany, University of Kerala
     22.11.2022 04:17 PM
 • 2017 മുതൽ ഭാഷയ്ക്കൊരു ഡോളർ പുരസ്കാരത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ പുരസ്കാര സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതതു പ്രബന്ധകർത്താക്കൾക്ക് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിനുളള നടപടികൾ: 1.രജിസ്ടാർ തപാലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2.സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്ന ദിവസം പ്രബന്ധകർത്താവ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി എത്തി പ്രബന്ധം കൈപ്പറ്റണം. 3.പ്രബന്ധം കൈപ്പറ്റുന്നതിനു മുമ്പ്, പ്രബന്ധം കൈപ്പറ്റി എന്നതിനുളള രേഖ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണം.
  21.11.2022 04:13 PM
 • Applications are invited for the UGC/NET coaching classes conducted by the Department of Economics, University of Kerala
     15.11.2022 04:35 PM
 • Certificate Course in Parliamentary Practice and Procedure - Admission Notification
     14.11.2022 03:00 PM
 • Applications are invited in the prescribed form (Specimen appended) from Full-time Research Scholars belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Communities who have already registered themselves as candidates for Ph.D Degree in the University and pursuing research during the academic year 2022-23 for Special Financial Assistance from the University.
           10.11.2022 05:15 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  19.209 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 185945  
   27 നവംബര്‍ 2022 06:42 PM