പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • പി.കെ.രാജൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം - 2023 സെപ്റ്റംബർ 21 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് ചേമ്പറിൽ പ്രശസ്ത സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫ. ഗോപാൽ ഗുരു നിർവ്വഹിക്കുന്നു
     20.09.2023 05:18 PM
 • Credit and Semester System (CSS) - Admission to Four Year Under Graduate (FYUG) Programme-2023 in the Centre for Undergraduate Studies in the University
           14.09.2023 06:44 PM
 • എഴുത്തുകാരന്‍റെയും കഥാപാത്രത്തിന്‍റെയും യാത്ര: പുസ്തക പരിചയവും ചർച്ചയും
     13.09.2023 10:11 PM
 • Schedule for the conduct of Group Discussion and Interview at Self Financing Colleges affiliated to University of Kerala for the candidates included in the CSS MSW Rank List
     11.09.2023 05:06 PM
 • University of Kerala- Credit and Semester System (CSS) - Institute of Management in Kerala- Spot Admission to MBA (General), MBA (Travel and Tourism) and MBA (Shipping and Logistics) (2023-2025 Batch)
     01.09.2023 04:44 PM
 • സംസ്ഥാനതല എൻ.എസ്.എസ്. അവാർഡ് - കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് മികച്ച നേട്ടം
     26.08.2023 07:49 PM
 • Annual Report OF CENTRE FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE
     25.08.2023 05:09 PM
 • Inter-Collegiate Transfer of students to III Semester of the First Degree Programme under Choice Based Credit and Semester System (CBCSS) for the academic year 2023-24
        24.08.2023 02:03 PM
 • കേരളസർവകലാശാല ഒന്നാം വർഷ ബി.എഡ്. പ്രവേശനം - 2023 - ജനറൽ/എസ്.സി./എസ്.ടി./ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർ/ കെ.യു.സി.ടി.ഇ., മാനേജ്മെൻറ് ക്വാട്ട മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾ - സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്
     23.08.2023 05:22 PM
 • Notification for Ph.D Entrance Exam - 2023
     21.08.2023 04:28 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  6.513 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 336027  
   28 സെപ്റ്റംബര്‍ 2023 09:09 PM