പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
NIRF RANKING
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates For the Students ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Inter-Collegiate transfer for students to II Semester PG Degree Course 2021-'22
     29.04.2022 05:19 PM
 • Notification Date Extended - The Department of German invites the application for the admission to German A1 (Deutsch A1) and German A2 (Deutsch A2) Short term Courses for 2022 admissions.
     21.04.2022 05:28 PM
 • Admission to MBA ( Full Time) at University Institutes of Management (UIM) of University of Kerala 2022­2024 Batch
     21.04.2022 05:26 PM
 • Budget Speech of the University for the financial year 2022-23
        18.04.2022 03:00 PM
 • Higher Education - Information Bulletin for Kerala Management Aptitude Test (KMAT) 2022
     16.04.2022 04:09 PM
 • Invites applications for the admission to German A1 (Deutsch A1) and German A2 (Deutsch A2) Short term Courses for 2022 admission
     06.04.2022 04:33 PM
 • Best Practices and CIQA Report of School of Distance Education, University of Kerala
           04.04.2022 05:00 PM
 • Research Associate and Technical Assistant at the Inter University Centre for Alternative Economics (IUCAE) - Ranklist
     31.03.2022 03:51 PM
 • List of Candidates Provisionally selected for the Award of UMS for UG Course
     26.03.2022 05:00 PM
 • List of Students Provisionally Selected for the Award of UMS for PG Courses (2019 admission)
     26.03.2022 04:47 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  16.108 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 123836  
   19 മെയ് 2022 08:44 AM