പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Kerala State Right to Service Act 2012 - Citizen's Charter
     17.08.2022 04:57 PM
 • The application for the admission to Diploma Course in German and Certificate Course in German has been invited for 2022 admissions.
     17.08.2022 11:58 AM
 • Inter-Collegiate Transfer to III Semester of the First Degree Programme under Choice Based Credit and Semester System (CBCSS) for the academic year 2022-23
        17.08.2022 11:55 AM
 • ADVANCED POST GRADUATE DIPLOMA IN ENGLISH FOR COMMUNICATION Entrance Results
     16.08.2022 12:14 PM
 • കേരളസർവകലാശാല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന പി.ജി. പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മറ്റു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.
  16.08.2022 10:56 AM
 • RANK LIST OF MANUSCRIPTS ASSISTANTS AND OILING ASSISTANTS DIGITALIZATION PROJECT 2022-23
     12.08.2022 06:42 PM
 • Applications are invited for admission to the Master of Visual Arts in Painting and Master of Visual Arts in Art History offered for the year 2022 - 23 at the Raja Ravi Varma Centre of Excellence for Visual Arts, Mavelikkara.
        10.08.2022 05:22 PM
 • AFFILIATION OF COLLEGES/ COURSES/ INCREASE IN INTAKE/ ADDITIONAL BATCH FOR THE ACADEMIC YEAR 2023-‘24
        02.08.2022 06:56 PM
 • Notification for Admission (2022-23) Post Graduate Diploma in Knowledge Management (PGDKM)
           26.07.2022 06:11 PM
 • Workshop on Categories and Semigroups conducted by Department of Mathematics, University of Kerala
     19.07.2022 05:33 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  9.878 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 161682  
   19 ആഗസ്റ്റ് 2022 02:31 PM