പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Doctor of Science
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
Kargil Vijay Divas Celebration
image 70
For the Students e-Certificates
 • B.Tech Degree Courses (2013scheme, 2014 admission) – Improvement of sessional marks after Completion of the Course- Even/Odd semesters – for candidates who have not secured 40 marks in theory papers
        22.01.2020 03:06 PM
 • International Interdisciplinary Seminar on Diaspora, Kultur & Literatur –Indo- DeutschesNachdenken [Diaspora, Culture & Literature - Indo- German Reflections] 12th, 13th, 14th of February 2020
     21.01.2020 10:35 AM
 • Applications are invited for the collaborative Workshop on 'Research Methodology Course for Ph.D Students in Social Sciences', organised jointly by ICSSR and Department of Economics, University of Kerala
     17.01.2020 04:06 PM
 • UGC Proposal for Recognition for 26 Programmes (ODL) of SDE from the academic year 2020-21 onwards
        14.01.2020 10:31 AM
 • The Walk-in Interview, notified vide Notification No Ad.DI.1/UCC/PGMR/2019 dated 30.12.2019, for the post of Programmers on contract basis at the Computer Centre, which was scheduled to be held on 04.01.2020 at 10.30 AM has been postponed.
     04.01.2020 04:31 PM
 • Recruitment to post of Senior Adviser in Knowledge & Innovation Hub , NITI Aayog on deputation
     04.01.2020 03:07 PM
 • Inviting applications for the Award of Grant to Research Publications
        04.01.2020 11:28 AM
 • Valedictory function of the Golden Jubilee Celebrations of the Department of Sociology - 3rd January, 2020
     01.01.2020 11:26 AM
 • All India Sociological Conference (45th AISC) to be held in Kariavattom Campus from 26th to 29th 2019
        21.12.2019 04:20 PM
 • 3 year (2015 admissions) & 5 year (2013 admissions) LLB Degree courses - Improvement of Internal assessment as special appearance for Odd and Even semesters
     13.12.2019 05:05 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.616 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 39817      23 ജനുവരി 2020 02:29 AM