പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
Founder
KHELO INDIA WINNERS
Harithalayam Project Inauguration
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
NIRF RANKING
Digital Garden
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് Kerala Battles Covid SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates For the Students ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526674
 • Scheduled dates for admission to the MSW Course for the academic year 2020-21
     23.10.2020 03:28 PM
 • Post Graduate Diploma In Counselling (Geriatric) offered by Centre for Geriatric Studies, Department of Psychology,University of Kerala
     14.10.2020 03:14 PM
 • Scheduled dates for admission to the B.Sc Computer Science [HI], B.Com [HI] and Bachelor of Fine Arts (BFA)[HI] courses in National Institute of Speech and Hearing (NISH), Sreekariyam, Thiruvananthapuram and Bishop Moore College for the Hearing Impaired, Manakala, Adoor for the academic year 2020-21
     13.10.2020 04:17 PM
 • Scheduled dates for admission to the MSW and MAHRM Courses for the academic year 2020-21 .
     08.10.2020 12:41 PM
 • Guidelines for the Conduct of Webinars by the teaching Departments of the University of Kerala
     07.10.2020 06:08 PM
 • Application for Financial Assistance from State Plan Funds (2020 – 2021) for the Conduct of Webinars by the Teaching Departments of the University
     07.10.2020 06:07 PM
 • General Instructions to Candidates applying for Condonation
     07.10.2020 04:36 PM
 • General Instructions to Candidates applying for Matriculation
     07.10.2020 04:35 PM
 • General Instructions to Candidates applying for Recognition
     07.10.2020 04:34 PM
 • General Instructions to Candidates applying for Migration Certificate.
     07.10.2020 04:33 PM
   Finance Department                                                        
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.66 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 51198      24 ഒക്ടോബര്‍ 2020 06:44 AM