പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് സ്കൂളുകള്‍

സ്കൂളുകള്‍

സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. സി. ഗണേഷ്  പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്, കാര്യവട്ടം   ganesh_menon@yahoo.co.in   +91-471-2412179, +91-9387802520

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ  ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള 

സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈബ്രറി സയൻസ്

ഡയറക്ടര്‍ : ശ്രീ. പി. വി. യാസീൻ  അസോ. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം  ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് 

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. സീനത്ത് കെ. എസ്.  അസോ. പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ    director.ide@gmail.com   +91-9895018010

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ 

സ്കൂൾ ഓഫ് എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസസ്

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. എസ്. എൻ. കുമാർ  അസോ. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി   salom@keralauniversity.ac.in   9447220009

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി  ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ് 

സ്കൂൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് & ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ്‌

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. ബി. ഹരിഹരൻ  പ്രൊഫസർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്   harirang@gmail.com   +91-471-2386325, +91-9446203008

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍  ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍ 

സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

ഡയറക്ടര്‍ : -വിവരം ലഭ്യമല്ല- 

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് 

സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്‌

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. സി. ആർ. പ്രസാദ്  പ്രൊഫസ്സർ, മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്    drskunjamma@yahoo.co.in   +91-471-2308469, +91-9400514982

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്  മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്  സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ് 

സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസസ്‌

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. എം. സി. സുഭാഷ് പീറ്റർ  റീഡർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സുവോളജി   radhamany_m@rediffmail.com   9446215095

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി 

സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആന്‍റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ്

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. ടി. എസ്. അനിരുദ്ധൻ  പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി   bijunano@gmail.com   0471-2308920

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി 

സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. സുരേഷ് ജ്ഞാനേശ്വരൻ  പ്രൊഫസർ ആന്‍റ് ഹെഡ് (ഇൻ - ചാർജ്), ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി   akprasad95@gmail.com   +91-471-2308309, +91-9495629580

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ 

സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി

ഡയറക്ടര്‍ : ഡോ. മനോജ് ചങ്ങാട്ട്  പ്രൊഫസർ ആന്‍റ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേർസ് സ്റ്റഡീസ്   drssraman@gmail.com   9447421844

ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു‍കൾ : ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്  ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി