പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍

അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍‍

പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെട്രിക്കുലേറ്റ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DSIR രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ്സന്‍ഷ്യാലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറ്റ് സർവകലാശാലകളുടെ പരീക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ., ബി. കോം. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷഫോറം (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപേക്ഷാഫോറം ( പൊതുവായതും പരീക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി) റാങ്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ്/ മാർക് ലിസ്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ്/ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ/ സിലബസ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ/ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ/ വിശദമായ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്/ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് / അഡീഷണൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് / പരീക്ഷ റദ്ദാക്കൽ/ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രഷൻ റദ്ദാക്കൽ / ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്/ ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്/ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ മെമ്മോയുടെ പകർപ്പ്/ പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയ മെമ്മോയുടെ പകർപ്പ് / മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കോഴ്സ്‌ കാലാവധി/ കോഴ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ / പേഴ്സന്റേീജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ് പകർപ്പ്... മുതലായവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ഉത്തരക്കടലാസ്സിന്റെ പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ബി. ടെക്. (കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്) പുനർ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ബിരുദ / ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിൽ പുനഃപ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദ്ദിഷ്ട ഹാജർ നില കുറവായതിനാൽ പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ഹാജർ നിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
എസ്. സി. / എസ്. ടി. റിസർച്ച് സ്കോളറിനുള്ള പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രൊവിഷണൽ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ബിരുദ/ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പി എച്ച് ഡി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവേഷണ ബിരുദത്തിനായി പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പി. എച്ച്. ഡി. യ്ക്കായുള്ള റിസർച്ച് ഗൈഡായി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരളസർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് കേരളസർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഗ്രാന്‍റ് നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളസർവകലാശാലയുടെ ലക്ചറർ / റീഡർ/ പ്രൊഫസ്സർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്തർസർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട പെർഫോമ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട പെർഫോമ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കോഴ്‌സുകളിലേക്കായുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനേകം ചെലാനുകൾ ഒന്നിച്ചു അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം നൽകേണ്ടുന്ന വിവരണം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. പ്രീ-രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി.എ / ബി.എസ്.സി /ബി.കോം / ബി.ബി.എ / ബി.പി.എ /ബി.എസ്. ഡബ്ലിയു. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം (CBCSS and Career Related FDP under CBCSS) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 35/-
ബി.എ.ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ബി. എസ്. സി. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ബി. കോം. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 25/-
ബി. സി. എ. ബിരുദ കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എസ്. സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ബി. എ. കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എസ്. സി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. കോം. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം. ബി. എ. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം.എ./എം.എസ്.സി/ എം.എസ്.ഡബ്ലിയു./ എം.ടി.പി./എം.പി.എ. (ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 35/-
യു. ഐ. ടി. കളിലെ ബി. എൽ. ഐ. എസ്. സി. കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി.ടെക്. S1 & S2 പരീക്ഷകൾക്കുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം. എസ്. ഡബ്ലിയു. സായാഹ്‌ന കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം. എസ്. സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF SESSIONAL/CONTINUOUS ASSESSMENT MARKS FOR ODD AND EVEN SEMESTERS (MERCY CHANCE) OF LLB DEGREE COURSE (3 year/ 5 year) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF SESSIONAL/CONTINUOUS ASSESSMENT MARKS FOR ODD SEMESTERS OF LLB DEGREE COURSE (3 year/ 5year) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Notification and Application for grant to Research Publications 2016-17 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Master of Visual Arts Entrance Examination - 2018 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Admission to Post Graduate Diploma in Knowledge Management (PGDKM) (Under UGC Innovative Programme), DEPARTMENT OF FUTURES STUDIES 2018-19 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for financial assistance from State Plan Funds for holding National/International Seminars/ Symposia/ Conferences/ Workshops/ Training ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for financial assistance from State Plan Funds for holding National/International Seminars/ Symposia/ Conferences/ Workshops/ Training ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for financial assistance from State Plan Funds for holding National/International Seminars/ Symposia/ Conferences/ Workshops/ Training ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for financial assistance from State Plan Funds for holding National/International Seminars/ Symposia/ Conferences/ Workshops/ Training ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF SESSIONAL/CONTINUOUS ASSESSMENT MARKS FOR EVEN SEMESTERS OF B.TECH DEGREE COURSE (2013 ADMISSION) (FOR CANDIDATES WHO HAVE COMPLETED FIVE YEARS AFTER JOINING B.TECH DEGREE COURSE) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application form of Student Welfare Scheme ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Guidelines - Financial assistance - State Plan Funds – conduct of Seminar, Conference, Symposia, Workshop, Training Programmes – Teaching Departments/Centres 2019-20 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application FormFinancial assistance - State Plan Funds – conduct of Seminar, Conference, Symposia, Workshop, Training Programmes – Teaching Departments/Centres 2019-20 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Admission to Foreign National Students for Various UG/PG/Diploma Courses (.doc format) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Financial Assistance Under Students Aid Fund (.docx format) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Ph.D. Research Scholars for Various Purposes ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 30/-
മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്‍റെ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ് മാതൃക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1978 -നു മുൻപ് പ്രവേശനം നേടിയവർ (ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1978 മുതൽ 1993 വരെ പ്രവേശനം നേടിയവർ (ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1978 മുതൽ 1993 വരെ പ്രവേശനം നേടിയവർ (പുനഃപരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - പ്രവേശനം നേടിയത് 1978 മുതൽ 1993 വരെ (ആദ്യ വർഷ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1994 മുതൽ പ്രവേശനം നേടിയവർ (ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1994 മുതൽ പ്രവേശനം നേടിയവർ (പുനഃപരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം ഫോം-എ (റഗുലർ വിദ്യാർഥികൾ (ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/ സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകൾ ബാധകമാകാത്തവർ) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - ഫോം- ബി (ആദ്യവർഷവും രണ്ടാം വർഷവും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയവര്‍ക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - ഫോം-സി (ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - ഫോം-ഡി (കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എസ്. സി. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. കോം. 1996 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. കോം. 2006 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. - 2002 സ്കീമിന് മുൻപ് പ്രവേശനം നേടിയവർ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. - 2003 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. - 2008 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം. ബി. എ. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക