പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍

അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍‍

ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിപ്ലോമ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെട്രിക്കുലേറ്റ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറ്റ് സർവകലാശാലകളുടെ പരീക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DSIR രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ്സന്‍ഷ്യാലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ., ബി. കോം. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷഫോറം (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application Form (for General & Examination Purposes) - Rank Certificate / Official Transcript / Transcript of Marks / Attestation of Mark List / Attestation of Syllabus / Attestation of Degree Certificate / Detailed Mark List / Confidential Mark List / Additional Mark List / Cancellation of Examination / Cancellation of Private Registration / Duplicate Degree Certificate / Duplicate Hall Ticket / Duplicate Private Registration Memo / Duplicate Revaluation Memo / Certificates on Medium of Instruction, Duration of Course, Details of Course / Percentage Certificate / Photostat copy of Answer Book Etc ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരക്കടലാസ്സിന്റെ പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. (കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്) പുനർ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിരുദ / ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിൽ പുനഃപ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദ്ദിഷ്ട ഹാജർ നില കുറവായതിനാൽ പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാജർ നിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പി എച്ച് ഡി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവേഷണ ബിരുദത്തിനായി പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പി. എച്ച്. ഡി. യ്ക്കായുള്ള റിസർച്ച് ഗൈഡായി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരളസർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് കേരളസർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഗ്രാന്‍റ് നേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളസർവകലാശാലയുടെ ലക്ചറർ / റീഡർ/ പ്രൊഫസ്സർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്തർസർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട പെർഫോമ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട പെർഫോമ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കോഴ്‌സുകളിലേക്കായുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനേകം ചെലാനുകൾ ഒന്നിച്ചു അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം നൽകേണ്ടുന്ന വിവരണം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി.എ / ബി.എസ്.സി /ബി.കോം / ബി.ബി.എ / ബി.പി.എ /ബി.എസ്. ഡബ്ലിയു. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം (CBCSS and Career Related FDP under CBCSS) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എസ്. സി. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. കോം. ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം.എ./എം.എസ്.സി/ എം.എസ്.ഡബ്ലിയു./ എം.ടി.പി./എം.പി.എ. (ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF SESSIONAL/CONTINUOUS ASSESSMENT MARKS FOR ODD AND EVEN SEMESTERS (MERCY CHANCE) OF LLB DEGREE COURSE (3 year/ 5 year) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF SESSIONAL/CONTINUOUS ASSESSMENT MARKS FOR ODD SEMESTERS OF LLB DEGREE COURSE (3 year/ 5year) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Admission to Post Graduate Diploma in Knowledge Management (PGDKM) (Under UGC Innovative Programme), DEPARTMENT OF FUTURES STUDIES 2018-19 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for financial assistance from State Plan Funds for holding National/International Seminars/ Symposia/ Conferences/ Workshops/ Training ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR IMPROVEMENT OF SESSIONAL/CONTINUOUS ASSESSMENT MARKS FOR EVEN SEMESTERS OF B.TECH DEGREE COURSE (2013 ADMISSION) (FOR CANDIDATES WHO HAVE COMPLETED FIVE YEARS AFTER JOINING B.TECH DEGREE COURSE) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application form of Student Welfare Scheme ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Guidelines - Financial assistance - State Plan Funds – conduct of Seminar, Conference, Symposia, Workshop, Training Programmes – Teaching Departments/Centres 2019-20 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application FormFinancial assistance - State Plan Funds – conduct of Seminar, Conference, Symposia, Workshop, Training Programmes – Teaching Departments/Centres 2019-20 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FOR ADMISSION TO FOREIGN NATIONAL STUDENTS FOR VARIOUS UG/PG/DIPLOMA COURSES ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Admission to Foreign National Students for Various UG/PG/Diploma Courses (.doc format) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Financial Assistance Under Students Aid Fund (.docx format) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Ph.D. Research Scholars for Various Purposes ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Registration MA ( Previous/Final) Degree Examination ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for transfer of students from one college to another ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APPLICATION FORM FOR READMISSION TO DEGREE / U.G. COURSE IN AFFILIATED COLLEGES / UNIVERSITY DEPARTMENTS ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Provisional Certificate of Degree ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Ph.D. Research Scholars for Various Purposes ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Registration - B.Ed/ M.Ed Degree Examination ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Registration 5 Year / 3 Year Law Examination ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application For Registration M. Com. (Previous / Final) Degree Examination (Annual Scheme) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application For Registration - Medical Examination ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Registration - PG Examinations (Semester) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Registration - Semester 1 (Semester Scheme) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application form for Registration of B.Ed / LLB / MBA / MCA / M.Tech / M.Arch / M.Plan (Semester Examinations) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Application for Exam Registration Credit and Semester System (CSS) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്‍റെ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ് മാതൃക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1978 -നു മുൻപ് പ്രവേശനം നേടിയവർ (ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1978 മുതൽ 1993 വരെ പ്രവേശനം നേടിയവർ (ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1978 മുതൽ 1993 വരെ പ്രവേശനം നേടിയവർ (പുനഃപരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - പ്രവേശനം നേടിയത് 1978 മുതൽ 1993 വരെ (ആദ്യ വർഷ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1994 മുതൽ പ്രവേശനം നേടിയവർ (ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രീ-ഡിഗ്രി - 1994 മുതൽ പ്രവേശനം നേടിയവർ (പുനഃപരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം ഫോം-എ (റഗുലർ വിദ്യാർഥികൾ (ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/ സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകൾ ബാധകമാകാത്തവർ) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - ഫോം- ബി (ആദ്യവർഷവും രണ്ടാം വർഷവും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയവര്‍ക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - ഫോം-സി (ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എ. വാർഷിക സ്‌കീം - ഫോം-ഡി (കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. എസ്. സി. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. കോം. 1996 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. കോം. 2006 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. - 2002 സ്കീമിന് മുൻപ് പ്രവേശനം നേടിയവർ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. - 2003 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി. ടെക്. - 2008 സ്‌കീം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം. ബി. എ. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക