പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഡോ. വി. പി. മഹാദേവന്‍ പിള്ള
വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2306634 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: vc@keralauniversity.ac.in
ഡോ. അജയകുമാര്‍ പി. പി.
പ്രോ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഇമെയില്‍: pvcku1822@gmail.com
ഡോ. സി. ആര്‍. പ്രസാദ്
രജിസ്ട്രാർ (ഇൻ-ചാർജ്)

കേരളസർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 695534
ഫോണ്‍ : +91-471-2305631 (ഓഫീസ്) ഫാക്സ്: +91-471-2307158 ഇമെയില്‍: registrar@keralauniversity.ac.in
ഡോ. എന്‍. ഗോപകുമാര്‍
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം തിരുവനന്തപുരം - 695534
ഫോണ്‍ : +91 2386267 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9446567805 ഇമെയില്‍: ku.controller@keralauniversity.ac.in
ആര്‍. മഹാദേവന്‍
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695534
ഫോണ്‍ : +91-471-2300750 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91-9495169610 ഇമെയില്‍: fo@keralauniversity.ac.in