പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

റഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ
ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (BCI)സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി (CCH)
കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ച്ചർഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ (DEC)
ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (AICTE)സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ (CCIM)
ഡെന്‍റല്‍ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (DCI)ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ (INC)
മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ(MCI)ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (PCI)
റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR)
കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകളും /ഏജൻസികളും
ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർഭാരത സർക്കാർ
ഐ റ്റി മിഷൻ - കേരള സർക്കാർ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം
സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (SCHE)യു. ജി. സി.
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യഇ-പാഠശാല
കേരള സർക്കാർസ്വയം (SWAYAM)
കേരള സർവകലാശാല അനുബന്ധ വെബ്സൈറ്റുകൾ
ഐ. ക്യു. എ. സികെ. യു. ഫിനാൻസ്
വെബ്മെയിൽകേരള സര്‍വകലാശാല - കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്‍റര്‍
എസ്. ഡി. ഇ. - സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ
പരീക്ഷകൾറിസർച്ച് പോർട്ടൽ
ലൈബ്രറിഹോസ്റ്റൽ
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻപ്ലേസ്മെന്‍റ്
കേരളത്തിലെ മറ്റ് സർവകലാശാലകൾ
എ. പി. ജെ. അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷൻ സ്റ്റഡീസ് -KUFOSകേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല
കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി - CUSATകണ്ണൂർ സർവകലാശാല
കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലമഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല
തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല
മറ്റുള്ളവ
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (PSC)യു. പി. എസ്. സി.
കേരള രാജ് ഭവൻനാക് (NAAC)
ഇ- ടെൻഡറുകൾഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സാക്ഷത്
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (NCTE )
നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് (NCRI)എം. എച്ച്. ആർ. ഡി. – ഇന്ത്യ
യു ജി സി - സി ഇ സിഎൻ. പി. റ്റി. ഇ. എൽ. (NPTEL)
സാക്ഷത് ഇ-കണ്ടന്‍റ് റെപ്പോസിറ്ററീസ്