പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

സര്‍വകലാശാല കാമ്പസിലെ ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷനുകള്‍
റഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ
ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (AICTE)ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (BCI)
സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ (CCIM)സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി (CCH)
കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ച്ചർഡെന്‍റല്‍ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (DCI)
ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ (DEC)ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR)
ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ (INC)മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ(MCI)
ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (PCI)റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകളും /ഏജൻസികളും
ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ
ഇ-പാഠശാലഭാരത സർക്കാർ
കേരള സർക്കാർഐ റ്റി മിഷൻ - കേരള സർക്കാർ
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയംസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (SCHE)
സ്വയം (SWAYAM)യു. ജി. സി.
കേരള സർവകലാശാല അനുബന്ധ വെബ്സൈറ്റുകൾ
പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിസംഘംകേരള സര്‍വകലാശാല - കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്‍റര്‍
സി. എസ്. എസ്. - ക്രഡിറ്റ് ആന്‍ഡ് സെമസ്റ്റര്‍ സിസ്റ്റംപരീക്ഷകൾ
ഹോസ്റ്റൽഐ. ക്യു. എ. സി
കെ. യു. ഫിനാൻസ്ലൈബ്രറി
ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
പ്ലേസ്മെന്‍റ്റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍
റിസർച്ച് പോർട്ടൽഎസ്. ഡി. ഇ. - സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
വെബ്മെയിൽ
കേരളത്തിലെ മറ്റ് സർവകലാശാലകൾ
എ. പി. ജെ. അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി - CUSAT
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷൻ സ്റ്റഡീസ് -KUFOSകേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല
കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിമഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല
നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല
കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല
മറ്റുള്ളവ
ഇ- ടെൻഡറുകൾകേരള രാജ് ഭവൻ
കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ്നാക് (NAAC)
നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് (NCRI)നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (NCTE )
എൻ. പി. റ്റി. ഇ. എൽ. (NPTEL)ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (PSC)സാക്ഷത്
സാക്ഷത് ഇ-കണ്ടന്‍റ് റെപ്പോസിറ്ററീസ്ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല
യു ജി സി - സി ഇ സിയു. പി. എസ്. സി.