പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

പി. ഹരികുമാര്‍
വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം , തിരുവനന്തപുരം -695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2306634 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9446179341 ഇമെയില്‍: pstovc@keralauniversity.ac.in
രശ്മി ആര്‍.
പ്രോ വൈസ് ചാന്‍സലറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : 0471-2386234 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9495193020 ഇമെയില്‍: pstopvc@keralauniversity.ac.in
ജി. പ്രദീപ് കുമാര്‍
രജിസ്ട്രാറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : 0471-2305631 / 0471-23862 (ഓഫീസ്)
എ. ജി. സന്തോഷ് കുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : 0471-2305946 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447213115 ഇമെയില്‍: patoce@keralauniversity.ac.in
ആര്‍. ദേവികാ നാഥ്
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ & ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ പി. എ.

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2307176 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: patofo@keralauniversity.ac.in
എസ്. നദീറാ ബീവി
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ & പ്ലാനിംഗ് & ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറുടെ പി. എ.

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034

ഫോണ്‍ : +91-471-2302615 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: patodpd@keralauniversity.ac.in