പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് മിനിറ്റ്സ്

മിനിറ്റ്സ്

29th Meeting of the Syndicate on 02.07.2021 Click here to download
Special meeting of the Syndicate on 22.06.2021 Click here to download
28th Meeting of the Syndicate on 11.06.2021 Click here to download
Special Meeting of the Syndicate on 18.05.2021 Click here to download
Syndicate held on 07.05.2021 Click here to download
Special Syndicate held on 19.04.2021 Click here to download
Syndicate held on 13.04.2021 Click here to download
Syndicate on 05.03.2021 Click here to download
Syndicate on 22.02.2021 Click here to download
Syndicate held on 17.02.2021 Click here to download
Special Syndicate held on 06.02.2021 Click here to download
Syndicate held on 27.01.2021 Click here to download
Syndicate held on 29.12.2020 Click here to download
Special Syndicate held on 13.01.2021 Click here to download
Special Syndicate held on 12.01.2021 Click here to download
Special Syndicate held on 04.01.2021 Click here to download
Syndicate held on 29.12.2020 Click here to download
Special Syndicate held on 21.12.2020 Click here to download
Syndicate held on 30.11.2020 Click here to download
Special Syndicate held on 10.11.2020 Click here to download
Syndicate held on 23.10.2020 Click here to download
Special Syndicate held on 19.10.2020 Click here to download
18th Syndicate held on 01.10.2020 Click here to download
Special Syndicate on 16.09.2020 Click here to download
Syndicate held on 24.08.2020 Click here to download
Syndicate held on 14.08.2020 Click here to download
Syndicate held on 30.07.2020 Click here to download
Syndicate held on 17.07.2020 Click here to download
Syndicate held on 15.06.2020 Click here to download
Syndicate held on 04.06.2020 Click here to download
Syndicate held on 15.05.2020 Click here to download
Syndicate held on 28.04.2020 Click here to download
Syndicate held on 13.03.2020 Click here to download
Syndicate held on 21.01.2020 Click here to download
Syndicate held on 13.01.2020 Click here to download
Syndicate held on 28.12.2019 Click here to download
Syndicate held on 22.11.2019 Click here to download
Syndicate held on 30.10.2019 Click here to download
Syndicate held on 17.09.2019 Click here to download
Syndicate held on 31.08.2019 Click here to download
Syndicate held on 08.08.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 18.07.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 20.06.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 12.06.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 25.05.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 30.04.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 28.03.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 11.03.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 19.02.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 08.02.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 01.02.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 22.01.2019 Click here to download
Syndicate Minutes 31.12.2018 Click here to download
Syndicate Minutes 16.11.2018 Click here to download
Syndicate Minutes 02.11.2018 Click here to download
Syndicate Minutes 28.09.2018 Click here to download
Syndicate Minutes 31.08.2018 Click here to download
30.07.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11.07.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
18.06.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
24.03.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10.05.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
17.04.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03.03.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06.02.2018 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06.12.2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10.10.2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11-08-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13-06-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12-05-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
18-03-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
28-01-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06-02-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10-02-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21-01-2017 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23-12-2016 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21-10-2016 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19-11-2016 -ലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Senate meeting held on 20.11.2020 Click here to download
Senate 28.07.2020 Click here to download
Senate Meeting - Convocation on 10.12.2019 Click here to download
Senate Meeting held on 29.11.2019 Click here to download
Senate Meeting held on 16th & 17th March,2019 Click here to download
Senate Meeting held on 05.09.2019 Click here to download
Senate Meeting held on 22.08.2019-03.10PM Click here to download
Senate Meeting held on 22.08.2019 - 10.00 a.m. Click here to download
Senate Meeting held on 13.06.2019 Click here to download
Senate Meeting held on 28.03.2019 Click here to download
Senate Meeting held on 18th and 19th Feb. 2019 Click here to download
Senate Meeting held on 16.11.2018 Click here to download
Senate Meeting held on 03.10.2018 Click here to download
Senate Meeting held on 11.07.2018 Click here to download
Senate Meeting held on 10.05.2018 Click here to download
Senate Meeting held on 16.12.2017 Click here to download
Senate Meeting held on 21.10.2017 Click here to download
Senate Meeting held on 21.06.2017 Click here to download
ഫെബ്രുവരി 21, 22 തീയതികളിലെ സെനറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Academic Council held on 21.11.2020 Click here to download
Academic Council held on 27.08.2020 Click here to download
Academic Council held on 04.03.2020 Click here to download
Academic Council 06.09.2019 Click here to download
Academic Council held on 13.03.2019 Click here to download
Academic Council held on 05.10.2018 Click here to download
Academic Council held on 06.04.2018 Click here to download
Academic Council held on 07.10.2017 Click here to download
15-04-2017 -ലെ അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ മിനിറ്റ്സ് ഡൗണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക