പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ഡോ. അജികുമാരി റ്റി.
അസിസ്റ്റന്‍റ് ലൈബ്രേറിയന്‍ Sr. Gr.

സര്‍വകലാശാല ലൈബ്രറി
കേരള സര്‍വകലാശാല
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2308844 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447495078 ഇമെയില്‍: keralauniversitylibrary@gmail.com
ഡോ മജീദ് എച്ച്
ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ

ക്യാമ്പസ് ലൈബ്രറി
കേരള സര്‍വകലാശാല, കാര്യവട്ടം
ഫോണ്‍ : 0471 2308169 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447388714 ഇമെയില്‍: dlcampuslibrary@gmail.com