പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർ

ഡോ. അജികുമാരി റ്റി.
സര്‍വകലാശാല ലൈബ്രേറിയന്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്

സര്‍വകലാശാല ലൈബ്രറി
കേരള സര്‍വകലാശാല
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2308844 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447495078
അബ്ദുള്‍ മജീദ് ഇ.
ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ ഇന്‍-ചാര്‍ജ്ജ്

ക്യാമ്പസ് ലൈബ്രറി
കേരള സര്‍വകലാശാല, കാര്യവട്ടം
ഫോണ്‍ : 0471 2753498 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9446434557