പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷർ

വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷർ

ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308131
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2164116
മൊബൈല്‍ : +91-9447216157
ഇമെയില്‍: bijupuzhayoram@gmail.com

ഡോ. താജുദീൻ എ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308846
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416344
മൊബൈല്‍ : +91-9446827141
ഇമെയില്‍: thajudeenmannani@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Preeta Nayar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

റീഡര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : +91 9495626707
ഇമെയില്‍: preeta_nayar@yahoo.co.in

Dr. Mini.S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9495276631
ഇമെയില്‍: minisaraswathy@gmail.com


ഡോ. എ. ജയകുമാരൻ നായർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308778
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9447059164
മൊബൈല്‍ : +91-9447059164
ഇമെയില്‍: jekksnair@gmail.com

Dr. Swapna T S
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91471-2308301
മൊബൈല്‍ : :+91 9745824670
ഇമെയില്‍: swapnats@yahoo.com


Dr. Sony George
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742742933
മൊബൈല്‍ : +91-9446462933
ഇമെയില്‍: emailtosony@gmail.com

Dr. G. Raju
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496254542
ഇമെയില്‍: rajmukal@yahoo.co.uk


Dr. Lalmohan P.
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9745608518
ഇമെയില്‍: plalmohan@gmail.com

ഡോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 9446928759
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 6004009
ഇമെയില്‍: sankar.achuth@gmail.com


Dr. D. MUHAMMAD NOORUL MUBARAK
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308360
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412930
മൊബൈല്‍ : +91-9446100484
ഇമെയില്‍: noorul.muby@gmail.com

ഡോ. പി. മോഹനചന്ദ്രൻ നായർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308057
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415618
മൊബൈല്‍ : +91-9446415618
ഇമെയില്‍: nair.pmc@gmail.com


Dr. Anitha V.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308309
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9446361223
മൊബൈല്‍ : +91-9539204587
ഇമെയില്‍: anithav@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Bindu R. L.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2304718
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4712318088
മൊബൈല്‍ : +91-9947323222, 828182322
ഇമെയില്‍: binduindraneelam@gmail.com


ഡോ. സാബു ജോസഫ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308146
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2413006
മൊബൈല്‍ : +91-9447453063
ഇമെയില്‍: jsabu2000@gmail.com

Dr K. Satheesh Kumar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2305321
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2688722
മൊബൈല്‍ : +91-9249438722
ഇമെയില്‍: kskumar@keralauniversity.ac.in


Prof. (Dr.) R. B. BINOJ KUMAR
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308403
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921148
മൊബൈല്‍ : +91-9447101220
ഇമെയില്‍: binojrb@gmail.com

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712386320
മൊബൈല്‍ : 9488653336
ഇമെയില്‍: sreegerman@gmail.com


ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ ആർ.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : +91-9400472375
ഇമെയില്‍: drrjayachandran@keralauniversity.ac.in

ഡോ. വി. സതീഷ് എം.എ, എൽ.എൽ.എം.,പി എച്ച്.ഡി
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308839
മൊബൈല്‍ : +91-9446533386
ഇമെയില്‍: drsathishvasudevan@gmail.com


ശ്രീ. അമ്പോറ്റി എ. കെ.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308115
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416801
മൊബൈല്‍ : +91-9495231737
ഇമെയില്‍: ampottibharanikkavu@gmail.com

Sindhu Thulaseedharan
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2551019
മൊബൈല്‍ : +91-471-2308916
ഇമെയില്‍: sindhu.thulaseedharan@gmail.com


ഡോ. ബി. മിനി ദേവി
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308034
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2365655
മൊബൈല്‍ : +91-9446663070
ഇമെയില്‍: drminidevi1968@gmail.com

Dr. S. A. Shanavas
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9495074811
ഇമെയില്‍: sasnavs@gmail.com


Dr. S. Shifa
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308459
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2465752
മൊബൈല്‍ : +91-9447543476
ഇമെയില്‍: drsshifa1@gmail.com

Dr. G. Suresh Singh
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308303
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2960196
മൊബൈല്‍ : 9447471455
ഇമെയില്‍: sureshsinghg@yahoo.co.in


Anuradha V. K.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : 9447027136
ഇമെയില്‍: dranuradhavk@gmail.com

ഡോ. എസ്. ശങ്കരരാമൻ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308863
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04862 220534
മൊബൈല്‍ : 9447421844
ഇമെയില്‍: drssraman@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. S. Sankararaman
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04862-220534
മൊബൈല്‍ : 9447421844
ഇമെയില്‍: drssraman@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഡോ. ബീന ഐസക്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308746
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2599900
മൊബൈല്‍ : +91-9447586802
ഇമെയില്‍: drbeenaisaac@yahoo.in


Dr. Sibi K. S
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496716356
മൊബൈല്‍ : +91-9847470356
ഇമെയില്‍: sibi@keralauniversity.ac.in

Dr. Sajad Ibrahim K. M.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447337189
ഇമെയില്‍: sajad67@gmail.com


Dr. J. Jaseer
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447221421
ഇമെയില്‍: drjasseer@yahoo.co.in

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712386321
മൊബൈല്‍ : 9497270802
ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com


ഡോ. ഷൈല സി. എ.
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308801
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0476 2831062
മൊബൈല്‍ : 9995381562
ഇമെയില്‍: shailalatheef062@gmail.com

Dr. Antony Palackal
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471-2308425
മൊബൈല്‍ : 9447739189
ഇമെയില്‍: antonypalackal@gmail.com


ഡോ. സി. സതീഷ് കുമാർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308905
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9074108366
മൊബൈല്‍ : +91-9895980078
ഇമെയില്‍: csk@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. HEPSY ROSE MARY A.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308919
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2383167
മൊബൈല്‍ : +91-9495656167
ഇമെയില്‍: hepsy.rosemary@gmail.com


Dr. G. Prasad
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308906
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9497254158
മൊബൈല്‍ : 9497254158
ഇമെയില്‍: probios1@gmail.com

ഡോ. ബി. എസ്. ജമുന
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2307594
മൊബൈല്‍ : +91-9497621662
ഇമെയില്‍: jamunachand@gmail.com


ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ കെ. എസ്.
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2301145
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2476238
മൊബൈല്‍ : +91-9447268840
ഇമെയില്‍: kscnair@gmail.com

Dr. Rejani R. S.
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308421
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2741920
മൊബൈല്‍ : +91-9995004129
ഇമെയില്‍: rsrejani@gmail.com