പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷർ

വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷർ

ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : +91-9447216157
ഇമെയില്‍: bijupuzhayoram@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr.Noushad V.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308846
മൊബൈല്‍ : 9747318105
ഇമെയില്‍: noushusasc@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Abhayan G. S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9846276539
മൊബൈല്‍ : +91-9846276539
ഇമെയില്‍: abhayangs@gmail.com

Dr. A. Helen
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308708
മൊബൈല്‍ : +91-9447399759
ഇമെയില്‍: helenabiochem@gmail.com


Dr. E. A. Siril
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308301
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921411
മൊബൈല്‍ : +91-9447260101
ഇമെയില്‍: easiril@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Suneesh C. V.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9446260614
ഇമെയില്‍: suneeshcv@gmail.com


Dr. Gabriel Simon Thattil
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496275305
ഇമെയില്‍: simon.thattil@gmail.com

ഡോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 9446928759
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 6004009
ഇമെയില്‍: sankar.achuth@gmail.com


Dr. D. MUHAMMAD NOORUL MUBARAK
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308360
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412930
മൊബൈല്‍ : +91-9446100484
ഇമെയില്‍: noorul.muby@gmail.com

Dr. Anil Chandran S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-9446093978, 807510209
ഇമെയില്‍: anil@keralauniversity.ac.in


Dr. Sheeja S. R.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : 9497211518
ഇമെയില്‍: sheejasunil99@gmail.com

Dr.Bindu T V
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2304718
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9447469017
മൊബൈല്‍ : 9446903189
ഇമെയില്‍: tvbindunair@gmail.com


Dr. Sherly Williams E.
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 91-471-2308146
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 91-471-2791114
മൊബൈല്‍ : +91 9495036719
ഇമെയില്‍: sherlyrobin@rediffmail.com

ഡോ. മനോജ് ചങ്ങാത്ത്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2305321
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2742309
മൊബൈല്‍ : +91-9446967394
ഇമെയില്‍: mchangat@keralauniversity.ac.in


Dr. E. Shaji PhD (Kerala)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : +91-9447479798
ഇമെയില്‍: shajigeology@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Anees A.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 9037735727
മൊബൈല്‍ : 9037735727, 8848053226
ഇമെയില്‍: aneesmampad@gmail.com


Prof. (Dr.) S. R. Jayasree
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9446183785
ഇമെയില്‍: srjayasree@keralauniversity.ac.in

Dr. Shaji A.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2300148
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415136
മൊബൈല്‍ : 9447324831
ഇമെയില്‍: shajideepam@gmail.com


Shri. Asharaf A.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308115
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414605
മൊബൈല്‍ : +91-9446900853
ഇമെയില്‍: ashrafkadakkal@gmail.com

Sindhu Thulaseedharan
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2551019
മൊബൈല്‍ : 9495719860
ഇമെയില്‍: sindhu.thulaseedharan@gmail.com


Dr. Sudhi S Vijayan
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മൊബൈല്‍ : 9496812295
ഇമെയില്‍: sudhivijayan@gmail.com

ഡോ. എസ്. കുഞ്ഞമ്മ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9400514982
ഇമെയില്‍: drskunjamma@yahoo.co.in


Dr. Seema Jerome
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308459
മൊബൈല്‍ : +91-9495993198
ഇമെയില്‍: seemajerome@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Ramesh Kumar P.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308303
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412717
മൊബൈല്‍ : +91-9447127873
ഇമെയില്‍: ramesh.ker64@gmail.com


Dr. Bindu K.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308995
മൊബൈല്‍ : 9744918335
ഇമെയില്‍: kbindusanjeevlal@gmail.com

Dr. I. Hubert Joe
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712931185
മൊബൈല്‍ : 9447220563
ഇമെയില്‍: hubertjoe@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Sam Solomon
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308167
മൊബൈല്‍ : 9847314237
ഇമെയില്‍: profsamsolomon@keralauniversity.ac.in

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. R. Lekshmi
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഇമെയില്‍: rlekshmi@keralauniversity.ac.in


Dr. Biju V.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308920
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2446557
മൊബൈല്‍ : +91-9961228468
ഇമെയില്‍: bijunano@gmail.com

Dr. R. Girish Kumar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9447090000
ഇമെയില്‍: girishramkumar@yahoo.com


Dr. Jasseer J
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447221421
ഇമെയില്‍: drjasseer@yahoo.co.in

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712386321
മൊബൈല്‍ : 9497270802
ഇമെയില്‍: kkmeerkk@gmail.com


ഡോ. ഷൈല സി. എ.
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308801,
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0476 2831062
മൊബൈല്‍ : 9995381562
ഇമെയില്‍: shailalatheef062@gmail.com

Dr. Sandhya R. S.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 04712308425
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7510646039
മൊബൈല്‍ : 9496114094
ഇമെയില്‍: sandhyasgtds@gmail.com


Dr. E. I. Abdul Sathar
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308905
മൊബൈല്‍ : +91-9495366416,6282174056
ഇമെയില്‍: sathare@gmail.com

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dr. Jeyakrishnan P.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308919
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496278739
മൊബൈല്‍ : +91-9447222571
ഇമെയില്‍: pjktamil@gmail.com


Dr. G. Prasad
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471-2308906
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9544381060
മൊബൈല്‍ : 9497254158
ഇമെയില്‍: contactgp135@gmail.com

Dr. B. Hariharan
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2386325
ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2964318
മൊബൈല്‍ : +91-9446203008
ഇമെയില്‍: harirang@gmail.com


Dr. R. B. Sreekala
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308421
മൊബൈല്‍ : 9495700985
ഇമെയില്‍: dr.sreekalarb@gmail.com