പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
ഹോം പഠനശാഖകള്‍

പഠനശാഖകള്‍ (Faculties)

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി

ഡീന്‍ : ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രന്‍

പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേരള സര്‍വകലാശാല

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ ൽ സയൻസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ നാനോ സയൻസ്& നാനോ ടെക്നോളജി

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഒപ്‌റ്റോ- ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്‌സ്

നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

    ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രൻ

അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഒപ്‌റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 8129914751 | ഇമെയില്‍ : kggopchandran@gmail.com

    ഡോ. വി. സലോം ജ്ഞാനതങ്ക

അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447220009 | ഇമെയില്‍ : sgthangavincent@gmail.com

    ഡോ. അജി എസ്.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല

    ഡോ. വിനോദ് ചന്ദ്ര എസ്. എസ്.

ഡയറക്ടർ, കേരള സർവകലാശാല കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർർ | ഇമെയില്‍ : kucc@keralauniversity.ac.in


    ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
 1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
 2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
 3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
 4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
 5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
 6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്
 7. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആർട്സ്

ഡീന്‍ : ഡോ. ബി. എസ്. യമുന

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കേരള സര്‍വകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9497621662 | ഇമെയില്‍ : jamunachand@gmail.com

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജർമ്മൻ

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച്& ലാറ്റിൻ

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജേർണലിസം

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിലോസഫി (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിലോസഫി (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ റഷ്യൻ

നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

    ഡോ. ബി. എസ്. ജമുന

പ്രൊഫസ്സർ, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം, കേരളസർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9497621662 | ഇമെയില്‍ : jamunachand@gmail.com

    ഡോ. ബി. ഹരിഹരൻ

പ്രൊഫസ്സർ, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9446203008 | ഇമെയില്‍ : harirang@gmail.com

    ശ്രീ. പി. വി. യാസീൻ

അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ജേർണലിസം വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447049786 | ഇമെയില്‍ : yaseenpv@gmail.com

    ഡോ. മീന ടി. പിള്ള

അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9495919749 | ഇമെയില്‍ : meenatpillai@gmail.com


    ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
 1. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
 2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
 4. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
 5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
 6. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ

ഡീന്‍ : ഡോ. വി. എന്‍. രാധാകൃഷ്ണന്‍

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കായചികിത്സ ഗവ. ആയുര്‍വേദ കോളെജ് തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447318112 | ഇമെയില്‍ : drrsreekumar@yahoo.com

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആയുർവ്വേദം (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആയുർവ്വേദം (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സിദ്ധ ആൻഡ് സർജറി

നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

    ഡോ. നജ്മ പി. ബി.

പ്രൊഫസ്സർ ആൻഡ് ഹെഡ്, സ്വസ്ഥവൃത്ത വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9446359630

    ഡോ. രാജം ആർ.

പ്രൊഫസ്സർ ആൻഡ് ഹെഡ്, ആർ & ബി വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

    ഡോ. അബ്ദുൽ സലാം എ.

പ്രൊഫസ്സർ ആൻഡ് ഹെഡ്, സാലാക്യതന്ത്ര വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447657644 | ഇമെയില്‍ : salamsalakya@gmail.com

    ഡോ. അജിത് കുമാർ കെ. എൻ.

പ്രൊഫസ്സർ ആൻഡ് ഹെഡ്, രോഗനിദന വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 09447065067

  ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്

  ഡീന്‍ : ഡോ. ജി. രാജു

  പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കേരള സര്‍വകലാശാല | ഫോണ്‍ : +91-8547292598 | ഇമെയില്‍ : drresia@gmail.com

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് (പിജി)

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് (പാസ്സ്)

  നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

      ഡോ. എസ്. റസിയ ബീഗം

  പ്രൊഫസ്സർ& ഹെഡ്, കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം കേരള സർവകലാശാല, കാര്യവട്ടം | ഫോണ്‍ : 8547292598 | ഇമെയില്‍ : srbeegam@gmail.com

      ഡോ. ജി. രാജു

  പ്രൊഫസ്സർ, കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം കേരള സർവകലാശാല, കാര്യവട്ടം | ഫോണ്‍ : 9496254542 | ഇമെയില്‍ : rajmukal@yahoo.co.uk


      ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
  1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

  ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഡെന്റി‌സ്ട്രി

  ഡീന്‍ : ഡോ. ബിന്ദു ആര്‍. നായര്‍

  പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പീരിയോഡോന്‍റിക്സ് ഗവ. ഡന്‍റല്‍ കോളെജ്, തിരുവനന്തപുരം

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഡെന്റിസ്ട്രി (പാസ്സ്)

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഡെന്റിസ്ട്രി (പിജി)

  നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

      ഡോ. എൻ. രത്നകുമാരി

  പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

      ഡോ. ഹീര ആർ.

  പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, ഓറൽ പാത്തോളജി വിഭാഗം ഗവൺമെന്‍റ് ഡെന്‍റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

      ഡോ. റിത സറീന

  പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, പീഡോഡോന്റിക്സ് വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം

      ഡോ. ഹർഷകുമാർ കെ.

  പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, പ്രോസ്‌തോഡോന്‍റിക്സ് വിഭാഗം ഗവൺമെന്‍റ് ഡെന്‍റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

      ഡോ. ജോർജ് സ്കറിയ പി.

  അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

   ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

   ഡീന്‍ : ഡോ. തെരേസ സൂസന്‍ എ.

   പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള സര്‍വകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9947323222 | ഇമെയില്‍ : binduindraneelam@gmail.com

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ (പിജി)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ (പാസ്സ്)

   നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

       ഡോ. ബിന്ദു ആർ. എൽ.

   അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം കേരളസർവകലാശാല, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9947323222 | ഇമെയില്‍ : binduindraneelam@gmail.com

       ഡോ. ജിബ്ബി ജോർജ്‌

   പ്രിൻസിപ്പൽ, പീറ്റ് മെമ്മോറിയൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, മാവേലിക്കര

       ഡോ. കെ. വൈ . ബെനഡിക്റ്റ്

   പ്രിൻസിപ്പൽ, മാർ തിയോഫിലിസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, നാലാഞ്ചിറ

       ഡോ. ആശ ജെ. വി.

   അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447043489 | ഇമെയില്‍ : ashajv3@gmail.com


       ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
   1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

   ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി

   ഡീന്‍ : ഡോ. രാജശ്രീ എം. എസ്.

   പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളെജ് ബാര്‍ട്ടണ്‍ ഹില്‍, തിരുവനന്തപുരം

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്സ്-1)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്സ്-2)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്സ്-3)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പിജി)

   നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

       ശ്രീ. ജയ്‌രാജ് പി. ജി.

   പ്രൊഫസ്സർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9847241141 | ഇമെയില്‍ : jairaj_pg@rediffmail.com

       ഡോ. എസ്. ഉഷാകുമാരി

   പ്രൊഫസ്സർ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447477655 | ഇമെയില്‍ : ushalal2002@yahoo.com

       ഡോ. കെ. ഗോപകുമാർ

   പ്രൊഫസ്സർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, ടി. കെ. എം. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൊല്ലം | ഫോണ്‍ : 9544510625 | ഇമെയില്‍ : gopan10dec@gmail.com

       ശ്രീ. ഷാഫി കെ. എ.

   പ്രൊഫസ്സർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, ടി.കെ.എം. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൊല്ലം | ഫോണ്‍ : 9447462274 | ഇമെയില്‍ : shafika.tkm@gmail.com

       ഡോ. സുനിൽ എഡ്‌വേഡ്‌

   പ്രൊഫസ്സർ ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗം, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447533202

       പ്രൊ. ബാലു ജോൺ

   പ്രൊഫസ്സർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗം, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9895259420 | ഇമെയില്‍ : balujohn@gmail.com

    ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

    ഡീന്‍ : ഡോ. ബി. പുഷ്പ

    മുന്‍ പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് കേരള സര്‍വകലാശാല (ഹൗസ് നമ്പര്‍ 134, ബ്രഹത്, 11 പുന്നന്‍ സ്ട്രീറ്റ്, മണക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, 695009)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മ്യൂസിക് (പാസ്സ്)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മ്യൂസിക് (പിജി)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ്

    നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

        പ്രൊഫ. കെ. എസ്. ശ്രീകുമാർ

    പ്രിൻസിപ്പൽ, ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ മ്യൂസിക് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447134364

        പ്രൊഫ. എ. എസ്. സജിത്ത്

    പ്രിൻസിപ്പൽ, ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9446554930

        പ്രൊഫ. ടെൻസിങ് ജോസഫ്

    പ്രിൻസിപ്പൽ, രാജാ രവി വർമ്മ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ്, മാവേലിക്കര | ഫോണ്‍ : 9446019494

        പ്രൊഫ. ഹരികൃഷ്‌ണൻ ആർ.

    പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, വയലിൻ വിഭാഗം, ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ മ്യൂസിക് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9895556655


        ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
    1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

    ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി

    ഡീന്‍ : ഡോ. ജെമിനി എം.

    പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിന്‍ ഗവ. ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കല്‍ കോളെജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9446176676 | ഇമെയില്‍ : dr.mjemini@gmail.com

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി (പിജി)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി (പാസ്സ്)

    നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

        ഡോ. കെ. ബെറ്റി

    പ്രൊഫസ്സർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

        ഡോ. സി. സുന്ദരേശൻ

    പ്രൊഫസ്സർ, ഫിസിയോളജി വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

        ഡോ. ഷീല എ. എസ്.

    പ്രൊഫസ്സർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

        ഡോ. കെ. ചിത്ര

    പ്രൊഫസ്സർ, ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

     ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലോ

     ഡീന്‍ : ഡോ. കെ. സി. സണ്ണി

     പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ, സെന്‍ട്രല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള സെക്കന്‍റ് ഫ്ളോര്‍, ബി. എസ്. എന്‍. എല്‍. ആര്‍ക്കേഡ്, തിരുവല്ല 689101

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലോ (പിജി)

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലോ (പാസ്സ്)

     നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

         ഡോ. കെ. ആർ. രഘുനാഥ്

     പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

         ഡോ. പി. സി. ജോൺ

     അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

         ഡോ. സുഹൃത് കുമാർ

     അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

         ഡോ. ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

     റീഡർ ആൻഡ് ഹെഡ്, നിയമ വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9446427447 | ഇമെയില്‍ : bismi.gopal@gmail.com


         ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
     1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ

     ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്

     ഡീന്‍ : ഡോ. കെ. എസ്. ചന്ദ്രശേഖര്‍

     പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള കേരള സര്‍വകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447268840 | ഇമെയില്‍ : kscnair@gmail.com

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ്ു (പിജി)

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് (പാസ്സ്)

     നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

         ഡോ. വി. അജിത് പ്രഭു

     ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ & സയന്റിസ്റ്റ്-എഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി & എൻവയോൺമെന്റ്‍ (KSCSTE), തിരുവനന്തപുരം - 695 004 | ഫോണ്‍ : 9446848086 | ഇമെയില്‍ : drajitprabhu@gmail.com

         ഡോ. ഇ. സുലൈമാൻ

     അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് ബിസിനസ്സ് സ്റ്റഡീസ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല, കോട്ടയം - 686 560 | ഫോണ്‍ : 9446173667 | ഇമെയില്‍ : sulaim25@yahoo.co.in

         ഡോ. അനിൽകുമാർ റ്റി. ആർ.

     കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗം, എസ്. ഡി. കോളേജ്, ആലപ്പുഴ

         ഡോ. ജോർജ് തോമസ്

     അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗം സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ്, അഞ്ചൽ


         ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
     1. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

     ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ

     ഡീന്‍ : ഡോ. പി. എ. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്

     പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളെജ് തിരുവനന്തപുരം

      ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറൽ സ്റ്റഡീസ്

      ഡീന്‍ : ഡോ. ആര്‍. ജയചന്ദ്രന്‍

      പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി കേരള സര്‍വകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9400472375 | ഇമെയില്‍ : drrjayachandran@gmail.com

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അറബിക് (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അറബിക് (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹീബ്രു & സിറിയക്

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിന്ദി (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിന്ദി (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മലയാളം (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മലയാളം (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സംസ്‌കൃതം (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സംസ്‌കൃതം (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ തമിഴ് (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ തമിഴ് (പാസ്സ്)

      നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

          ഡോ. സി. ആർ. പ്രസാദ്

      പ്രൊഫസ്സർ, മലയാളം വിഭാഗം | ഫോണ്‍ : 9447552876 | ഇമെയില്‍ : drcrprasad1@gmail.com

          ശ്രീ. എൻ. സി. ഹരിദാസൻ

      അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, മലയാളം വിഭാഗം | ഫോണ്‍ : 9446704226 | ഇമെയില്‍ : ncharidas@gmail.com

          ഡോ. എസ്. രാജേന്ദ്രൻ

      അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, തമിഴ് വിഭാഗം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9446506138 | ഇമെയില്‍ : drsr319@gmail.com

          പ്രൊഫ. എ. ഗിരിജ

      പ്രൊഫസ്സർ, വ്യാകരണ വിഭാഗം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല, കാലടി


          ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
      1. ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
      2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
      3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
      4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
      5. മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
      6. സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
      7. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്

      ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

      ഡീന്‍ : ഡോ. ഉഷ സുജിത് നായര്‍

      അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ലക്ഷ്മിബായി നാഷണല്‍ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ കാര്യവട്ടം പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9745827790 | ഇമെയില്‍ : ushasujit0@gmail.com

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

      നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

          ഡോ. പി. സുനിൽ കുമാർ

      അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം എസ്. ഡി. കോളേജ്, ആലപ്പുഴ

          ഡോ. കെ. ജയകുമാർ

      അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം എൻ. എസ്. എസ്. കോളേജ്, പന്തളം

          ഡോ. റോസെനിക്സ്

      അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

          ഡോ. പി. എ. രമേശ് കുമാർ

      അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം വി. ടി. എം. എൻ. എസ്. എസ്. കോളേജ്, ധനുവച്ചപുരം

       ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ്

       ഡീന്‍ : ഡോ. എ. ബിജുകുമാര്‍

       പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ് കേരള സര്‍വകലാശാല | ഫോണ്‍ : +91-9447552783 | ഇമെയില്‍ : agangaprasad@yahoo.com

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി & ഫിഷറീസ്

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബയോകെമിസ്ട്രി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബോട്ടണി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബോട്ടണി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഡെമോഗ്രഫി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജിയോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജിയോളജി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജ്യോഗ്രഫി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോം സയൻസ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോം സയൻസ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പോളിമർ കെമിസ്ട്രി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സുവോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സുവോളജി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സൈക്കോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സൈക്കോളജി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് സയൻസ്

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി

       നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

           ഡോ. ആശാലത എസ്. നായർ

       പ്രൊഫസ്സർ, ബോട്ടണി വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9567430984 | ഇമെയില്‍ : ashabot2010@gmail.com

           ഡോ. എ. പി. പ്രദീപ് കുമാർ

       അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ് ജിയോളജി വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9895245380 | ഇമെയില്‍ : geo.pradeep@gmail.com

           ഡോ. സുഹ്‌റ ബീവി എസ്.

       അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, ബോട്ടണി വിഭാഗം, കേരളസർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447012324 | ഇമെയില്‍ : s.beevy@rediffmail.com

           ഡോ. ആർ. ബി. ബിനോജ് കുമാർ

       അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, ജിയോളജി വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447101220 | ഇമെയില്‍ : binojrb@gmail.com


           ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
       1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
       2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
       3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
       4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
       5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
       6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
       7. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
       8. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
       9. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
       10. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
       11. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

       ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്

       ഡീന്‍ : ഡോ. ഷാജി വര്‍ക്കി

       അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് കേരള സര്‍വകലാശാല, കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447129451 | ഇമെയില്‍ : shaji.varkey@gmail.com

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആർക്കയോളജി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് (പി. ജി.)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ( പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി ( പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക്

       നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

           ഡോ. സുരേഷ് ആർ.

       അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9447586458 | ഇമെയില്‍ : sureshrajan1994@yahoo.co.in

           ഡോ. അബ്ദുൾ സലിം എ.

       പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9446476187 | ഇമെയില്‍ : abdulsalim01@gmail.com

           ഡോ. വി. സതീഷ്

       അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ & ഹെഡ്, ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല | ഫോണ്‍ : 9446533386 | ഇമെയില്‍ : drsathishvasudevan@gmail.com

           ഡോ. റജുല പി. കെ.

       അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, സോഷ്യോളജി വിഭാഗം, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാഞ്ഞിരംകുളം | ഫോണ്‍ : 7736022330 | ഇമെയില്‍ : pkrejula@gmail.com


           ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
       1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
       2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
       3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
       4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
       5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
       6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്