പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, സി ബി സി എസ് എസ് & ഇ എസ്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386407 (ഓഫീസ്) +91-9895146006 (മൊബൈല്‍)
മീന അശോക്
ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷ 1

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386281 (ഓഫീസ്) 91-9446542746 (മൊബൈല്‍)
കെ ശോഭനകുമാരി
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ നിർവഹണം

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2305726 (ഓഫീസ്) +91-9447734734 (മൊബൈല്‍)
സി. ഗോപകുമാർ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ II

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386281 (ഓഫീസ്) 2437034 (റസിഡന്‍സ്) 9447130842 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ജയശ്രീ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ,ഫിനാൻസ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386203 (ഓഫീസ്) 9446302024 (മൊബൈല്‍)
ജി. മിനി
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കാഡമിക് Addl. c/o State Public Information Officer

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2386221 (ഓഫീസ്) 9447414227 (മൊബൈല്‍)
ആർ. രാജ മോഹൻ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കാര്യവട്ടം

കേരള സർവകലാശാല, കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 0471-2308614 (ഓഫീസ്) 9497760985 (മൊബൈല്‍)
പി. ഹരികുമാര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, PS to Vice Chancellor

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386332 (ഓഫീസ്) 9446179341 (മൊബൈല്‍)
നിര്‍മ്മല ജയകുമാര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, (EB & M&C)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്) 9447341615 (മൊബൈല്‍)
ഹേമ ആനന്ദൻ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി. എസ്. എസ്., കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്) 9446244110 (മൊബൈല്‍)
സി എസ് സജി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (ടാബുലേഷന്‍)

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386105 (ഓഫീസ്) 9446471180 (മൊബൈല്‍)
ജി ഹിരൺ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം - 1

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386419 (ഓഫീസ്) 2437034 (റസിഡന്‍സ്) 9846066796 (മൊബൈല്‍)
ആർ രാജ്‌നാരായൺ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 471-2386238 (ഓഫീസ്)
ജി കലേഷ് ബാബു
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ വിഭാഗം കാര്യവട്ടം അഡീഷണൽ ചാർജ് എസ്. ഡി. ഇ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്)
എ ജി സന്തോഷ്‌കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് & പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്) 9447213115 (മൊബൈല്‍)
പി പി തോമസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഭരണവിഭാഗം I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 9447397776 (മൊബൈല്‍)
ഡി എസ് സന്തോഷ്‌കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386218 (ഓഫീസ്) 9496306471 (മൊബൈല്‍)
ബി. എച്ച്. ജയശ്രീ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ IV / പരീക്ഷ I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്) 9446546636 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ഉമാദേവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, Admin IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386218 (ഓഫീസ്) 9496258192 (മൊബൈല്‍)
ആനി തോമസ് പി.
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386204 (ഓഫീസ്) 9496201553 (മൊബൈല്‍)
സിന്ധു ജോര്‍ജ്ജ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386253 (ഓഫീസ്) 9446181173 (മൊബൈല്‍)
ആര്‍. രശ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, PS to Pro-Vice Chancellor

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386234 (ഓഫീസ്) 9495193020 (മൊബൈല്‍)
എബി എബ്രഹാം സൈറസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗം -2

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 9388877557 (മൊബൈല്‍)
സോമോള്‍ ജെ. പണിക്കര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഇ. എസ്. ആന്‍റ് റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്) 9447127270 (മൊബൈല്‍)
എസ്. രേണുക
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം-3

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2308354 (ഓഫീസ്) 9447456164 (മൊബൈല്‍)
സജീവ് ദാസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാവിഭാഗം - VI

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386306 (ഓഫീസ്) 9447849444 (മൊബൈല്‍)
സി. ബി. മായാദേവി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386274 (ഓഫീസ്) 9495832324 (മൊബൈല്‍)
ജയശങ്കര്‍ പ്രസാദ് എ.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Cash (R)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386377 (ഓഫീസ്) 9447021093 (മൊബൈല്‍)
കെ. കെ. ശ്രീലേഖ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Admn IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 8281507622 (മൊബൈല്‍)
ഹെയ്ലെയ് സ്റ്റാന്‍സില്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം. ആനുവല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്) 9947027361 (മൊബൈല്‍)
ഐ. ആര്‍. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. എഫ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386261 (ഓഫീസ്) 9447861872 (മൊബൈല്‍)
എ. മുഹമ്മദ് ഹാഷിര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ അഡ്മിഷന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്) 9446271601 (മൊബൈല്‍)
പ്രീത ഗോപിനാഥ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. ബി. & എം. & സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്) 9446705642 (മൊബൈല്‍)
വില്യം ജോര്‍ജ്ജ് ഡാനിയേല്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (ഓഫീസ്) 9447453289 (മൊബൈല്‍)
യു. അനില്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്. A/c യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജനറൽ ഹെല്പ് ഡെസ്ക്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386104 (ഓഫീസ്) 8606394343 (മൊബൈല്‍)
കെ. വി. മിനി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2307268 (ഓഫീസ്) 9497721055 (മൊബൈല്‍)
എല്‍. എസ്. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി ബി സി സ് ( ബി എസ്‌സി )

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്) 9446178768 (മൊബൈല്‍)
എം. മനാഫ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ വിഭാഗം പി. ജി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386394 (ഓഫീസ്) 9400332261 (മൊബൈല്‍)
പി. വൈ. സുധകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Acad. III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386200 (ഓഫീസ്) 8891940609 (മൊബൈല്‍)
നീന ആന്‍റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാവിഭാഗം, ബികോം(Annual)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386471 (ഓഫീസ്) 9497588222 (മൊബൈല്‍)
കെ. ശ്രീകുമാര ശര്‍മ്മ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ,Addl.c/o യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238063 (ഓഫീസ്) 9446156040 (മൊബൈല്‍)
എ. അന്‍ഫോന്‍സ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്) 8301872478 (മൊബൈല്‍)
ആര്‍. ജലജകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Admn V

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386218 (ഓഫീസ്) 9446751470 (മൊബൈല്‍)
ജി. ബിജുകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386204 (ഓഫീസ്) 9446178670 (മൊബൈല്‍)
പി. വി. അമൃതകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി. എല്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386653 (ഓഫീസ്) 9656755861 (മൊബൈല്‍)
എ. ആര്‍. നിഷി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഫിനാന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386475 (ഓഫീസ്) 9447452898 (മൊബൈല്‍)
പി. വി. ഉഷ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, SDE(Admn)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (O) (ഓഫീസ്) 9895891745 (മൊബൈല്‍)
എസ്. നദീറാ ബീവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386235 (ഓഫീസ്) 9496780676 (മൊബൈല്‍)
വി. ഹരികുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്) 9847047078 (മൊബൈല്‍)
ആർ. ആർ. റോയ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്) 9447756798 (മൊബൈല്‍)
വി. സനൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് & ഒ. എ. ഡി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386274 (ഓഫീസ്) 9495372418 (മൊബൈല്‍)
പി. പട്രീഷ്യ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. എസ്. I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386268 (ഓഫീസ്) 9497292993 (മൊബൈല്‍)
റീന ജോസ്
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഓഡിറ്റ്

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034

ഫോണ്‍ : : 0471-2386295 (ഓഫീസ്) 9446705352 (മൊബൈല്‍)
എസ്. കെ. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386238 (ഓഫീസ്) 9447861872 (മൊബൈല്‍)
ജോമി വർഗീസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം V

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386488 (ഓഫീസ്) 9446102082 (മൊബൈല്‍)
എസ് കെ ഷൈൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305946 (ഓഫീസ്) 9447111058 (മൊബൈല്‍)
പി. പ്രമോദ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386220 (ഓഫീസ്) 9847904202 (മൊബൈല്‍)
എ ജെ അജിത്കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പി ജി (നോൺ സെമസ്റ്റർ),USRC ആലപ്പുഴ (Addln/Charge)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386206 (ഓഫീസ്)
എസ് ആർ ആശാറാണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 1

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386415 (ഓഫീസ്) 9846200591 (മൊബൈല്‍)
ഇ കെ സുനിൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Exam V Revaluation

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386459 (ഓഫീസ്)
കമല കാതോലി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാഡമിക് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386462 (ഓഫീസ്)
സിന്ധു ദാസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 9847900986 (മൊബൈല്‍)
അജിത് എഫ് ആൻ്റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ക്യു. പി. ആര്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386415 (ഓഫീസ്)
കെ പി ആശാകിരൺ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 2

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386418 (ഓഫീസ്)
എൽ സുരേഖ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്)
സ്റ്റാൻലി ജോർജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാർ, PA to Registrar

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305631 (ഓഫീസ്)
ആർ ശോഭ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം.(സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
ജോസഫ് കോരുള
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍,KUSRC


ആലപ്പുഴ
ഫോണ്‍ : : 0477-2266245 (ഓഫീസ്)
ആർ എസ് ജയചന്ദ്രൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമിക് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386217 (ഓഫീസ്)
സി എൽ ജയലക്ഷ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, BA (Annual Exams II )

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
എം സിതാര
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എ. (ആനുവല്‍ എക്സാം)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
എസ് വി സാജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386355 (ഓഫീസ്)
സി കെ സുരേഷ്‌കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എസ്. സി ആനുവല്‍ & ബി. എഡ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
ഒ റ്റി പ്രകാശ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 9447111844 (മൊബൈല്‍)
പി സിന്ധുമോഹൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് ആന്‍റ് പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്)
സുഷ ആൻ്റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്)
എം എസ് അനിത
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386204 (ഓഫീസ്)
ബി എസ് ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്)
ജി ഗോപിക റാണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ് കൗണ്ടര്‍, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238907 (ഓഫീസ്)
വിഘ്‌നേശ്വര ഗുപ്‌തശ്രീ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പെര്‍മനന്‍റ് സി. വി. ക്യാമ്പ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386308 (ഓഫീസ്)
കെ ഗീതാകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം ലോ & മെഡിക്കല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308448 (ഓഫീസ്)