പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

ഭരണവിഭാഗ ജീവനക്കാർ

ഡോ. പി. രാഘവൻ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ നിർവഹണം

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2386211 (ഓഫീസ്) +91-471-2594141 (റസിഡന്‍സ്) 9495297366 (മൊബൈല്‍)
കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, സി ബി സി എസ് എസ് & ഇ എസ്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386407 (ഓഫീസ്) +91-9895146006 (മൊബൈല്‍)
റ്റി. കെ. ഉഷാ ദേവി
ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷ 1

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2302677 (ഓഫീസ്) +91-9495391354 (മൊബൈല്‍)
മീന അശോക്
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കാഡമിക്

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ്ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : +91-471-2303174 (ഓഫീസ്) +91-9446542746 (മൊബൈല്‍)
കെ. ശോഭനകുമാരി
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ,ഫിനാൻസ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386203 (ഓഫീസ്) +91-9447734734 (മൊബൈല്‍)
എസ്. ജെ. സുനിത
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ II

കേരള സർവകലാശാല, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386281 (ഓഫീസ്) 9497008352 (മൊബൈല്‍)
ഡോ. ശ്രീല രാജ് എൻ. ആർ.
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കാര്യവട്ടം

കേരള സർവകലാശാല, കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : : 0471-2308614 (ഓഫീസ്) +91-9847376282 (മൊബൈല്‍)
എ. ആർ. രേണുക
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386218 (ഓഫീസ്) +91-9447762980 (മൊബൈല്‍)
സി. ഗോപകുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം - 1

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386419 (ഓഫീസ്) 2437034 (റസിഡന്‍സ്)
എസ്. ജയശ്രീ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386234 (ഓഫീസ്) +91-9446302024 (മൊബൈല്‍)
പ്രിയ സുരേന്ദ്രൻ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, PA to Registrar

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386238 (ഓഫീസ്) +91-9495541121 (മൊബൈല്‍)
അനിത മാധവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (ടാബുലേഷന്‍)

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386105 (ഓഫീസ്) 9495121632 (മൊബൈല്‍)
ജി. മിനി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം-3

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386218 (ഓഫീസ്) +91-9946130110 (മൊബൈല്‍)
ആര്‍. ശ്രീകല
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് & പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386207 (ഓഫീസ്) 9495301844 (മൊബൈല്‍)
പി. മഹേശ്വരി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗം -2

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) +91-9447495256 (മൊബൈല്‍)
മീര ജെ രാഹുൽ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാവിഭാഗം - VI

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386446 (ഓഫീസ്)
എസ് ഹരികുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, ഭരണവിഭാഗം I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386399 (ഓഫീസ്) 9447869988 (മൊബൈല്‍)
ഐ. അഹമ്മദ് ഖാന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ IV / പരീക്ഷ I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386342 (ഓഫീസ്) 9349939333 (മൊബൈല്‍) ഇമെയില്‍: ahmedkhani1965@gmail.com
സി. അശ്വിനി കുമാര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഭരണ വിഭാഗം കാര്യവട്ടം അഡീഷണൽ ചാർജ് എസ്. ഡി. ഇ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്)
വി. എല്‍. നരസിംഹറാവു
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, Admin IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 9447461371 (മൊബൈല്‍)
ഡി. അനിത
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അക്കാദമികം II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386342 (ഓഫീസ്) 9400406523 (മൊബൈല്‍)
ആർ രാജ മോഹൻ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386274 (ഓഫീസ്) 9447225335 (മൊബൈല്‍) ഇമെയില്‍: meerajosephrahul@gmail.com
പി ജെ ലോറെൻസ്
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, ഇ. എസ്. ആന്‍റ് റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386268 (ഓഫീസ്) 9188526675 (മൊബൈല്‍)
പി. ഹരികുമാര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, PS to Vice Chancellor

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 471-2306634 (ഓഫീസ്) 9446179341 (മൊബൈല്‍)
എന്‍. സുനില്‍
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, (EB & M&C)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്)
ഹേമ ആനന്ദൻ
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, സി. എസ്. എസ്., കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്)
സി എസ് സജി
ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 471-2386238 (ഓഫീസ്) 9446471180 (മൊബൈല്‍)
ജി. ഹിരണ്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 2

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386418 (ഓഫീസ്) 9447902258 (മൊബൈല്‍)
ബീന ചാക്കോ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. എസ്. സി. (സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386206 (ഓഫീസ്) 9188526672 (മൊബൈല്‍)
എ ജി സന്തോഷ്‌കുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ക്യു. പി. ആര്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386415 (ഓഫീസ്) 9447213115 (മൊബൈല്‍)
പി. പി. തോമസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ 1

മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386415 (ഓഫീസ്)
ഡി. എസ്. സന്തോഷ്കുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Acad. III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്)
ബി. എച്ച്. ജയശ്രീ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എ. (ആനുവല്‍ എക്സാം)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
എസ്. ഉമാദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, BA (Annual Exams II )

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്)
ആനി തോമസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ് കൗണ്ടര്‍, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238907 (ഓഫീസ്)
സിന്ധു ജോര്‍ജ്ജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം.(സി. ബി. സി. എസ്.)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
ആര്‍. രശ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, PS to Pro-Vice Chancellor

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386234 (ഓഫീസ്) 9495193020 (മൊബൈല്‍)
കെ. എസ്. സൂസിമോള്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാഡമിക് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386462 (ഓഫീസ്)
നിര്‍മ്മല ജയകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍, A/c യു. സി. ഇ., കാര്യവട്ടം

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്) 9447341615 (മൊബൈല്‍)
എബി എബ്രഹാം സൈറസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ബി. എസ്. സി ആനുവല്‍ & ബി. എഡ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്) 9188526674 (മൊബൈല്‍)
സോമോള്‍ ജെ. പണിക്കര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്)
ആര്‍. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 9847900986 (മൊബൈല്‍)
എസ്. രേണുക
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമിക് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386254 (ഓഫീസ്) 9447213042 (മൊബൈല്‍)
അഞ്ജലി ഗോപിനാഥ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ് IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്) 9446211379 (മൊബൈല്‍)
സജീവ് ദാസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പെര്‍മനന്‍റ് സി. വി. ക്യാമ്പ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386308 (ഓഫീസ്) 9447849444 (മൊബൈല്‍)
സി. ബി. മായാദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം ലോ & മെഡിക്കല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308448 (ഓഫീസ്)
ജയശങ്കര്‍ പ്രസാദ് എ.
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Cash (R)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386377 (ഓഫീസ്) 9447021093 (മൊബൈല്‍)
കെ. കെ. ശ്രീലേഖ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Admn IV

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഹെയ്ലെയ് സ്റ്റാന്‍സില്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ബി. കോം. ആനുവല്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386471 (ഓഫീസ്)
ഐ. ആര്‍. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386238 (ഓഫീസ്)
എ. മുഹമ്മദ് ഹാഷിര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ അഡ്മിഷന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2308328 (ഓഫീസ്)
പ്രീത ഗോപിനാഥ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. ബി. & എം. & സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386338 (ഓഫീസ്)
യു. അനില്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, SDE(Admn)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (O) (ഓഫീസ്)
വില്യം ജോര്‍ജ്ജ് ഡാനിയേല്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386656 (ഓഫീസ്)
കെ. വി. മിനി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷ XII

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2307268 (ഓഫീസ്)
റ്റി. ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, റീവാല്യുവേഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386459 (ഓഫീസ്)
എല്‍. എസ്. ബിന്ദു
അസ്സിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഓഡിറ്റ്

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം -695 034

ഫോണ്‍ : : 0471-2386295 (ഓഫീസ്)
എം. മനാഫ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ വിഭാഗം പി. ജി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386394 (ഓഫീസ്) 9188526670 (മൊബൈല്‍)
പി. വൈ. സുധകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. എഫ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386261 (ഓഫീസ്)
നീന ആന്‍റണി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാവിഭാഗം, ബികോം(Annual)

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386471 (ഓഫീസ്)
കെ. ശ്രീകുമാര ശര്‍മ്മ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇ. എസ്. I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386268 (ഓഫീസ്)
എ. അന്‍ഫോന്‍സ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386104 (ഓഫീസ്)
ആര്‍. ജലജകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Admn V

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ജി. ബിജുകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, അക്കൗണ്ട്സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386204 (ഓഫീസ്)
പി. വി. അമൃതകുമാരി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി. എല്‍.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386653 (ഓഫീസ്)
എ. ആര്‍. നിഷി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഫിനാന്‍സ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386475 (ഓഫീസ്)
ശാന്ത മായ ദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഇ. സി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ആര്‍. പ്രേമകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, Exam V Revaluation

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386459 (ഓഫീസ്)
പി. വി. ഉഷ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, സി. ബി. സി. എസ്.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
എസ്. നദീറാ ബീവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പ്ലാനിംഗ് II

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386238 (ഓഫീസ്)
വി. ഹരികുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ഓഡിറ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, കാര്യവട്ടം

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-2308907 (ഓഫീസ്)
ആർ ആർ റോയ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, എക്സാം I

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386340 (ഓഫീസ്) 9188526671 (മൊബൈല്‍)
ജി സുപ്രിയ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ III

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386416 (ഓഫീസ്)
വി സനൽകുമാർ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് & ഒ. എ. ഡി.

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 - 2386274 (ഓഫീസ്)
പി പട്രീഷ്യ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാമ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ,Addl.c/o യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : : 0471-238063 (ഓഫീസ്)
റീന ജോസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കൗണ്ട്സ് ആന്‍റ് പെന്‍ഷന്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386475 (ഓഫീസ്)
എസ് കെ ബിന്ദു
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ക്യാഷ്

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2386355 (ഓഫീസ്)
ജോമി വർഗീസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, അക്കാദമികം V അഡീഷണൽ ചാർജ് അക്കാദമികം I

കേരള സര്‍വകലാശാല, മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471 2386488
(ഓഫീസ്)
എസ് കെ ഷൈൻ
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍, പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുടെ പി. എ.

കേരള സര്‍വകലാശാല
കണ്‍ട്രോളര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : : 0471-2305946 (ഓഫീസ്) 9447111058 (മൊബൈല്‍)
പി പ്രമോദ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034